REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

22.01.2021 – 31.12.2021

pod nazwą: „Prezent za recenzje”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Nazwa Akcji promocyjnej – Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą: „Prezent za recenzje”.
 2. Organizator Akcji promocyjnej – Organizatorem Akcji promocyjnej jest Creality Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310441, NIP: 7311986834, REGON: 100546233, z kapitałem zakładowym w wysokości 540 000,00 zł.
 3. Sponsor Akcji – Sponsorem Akcji promocyjnej jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02 – 675 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072 (dalej zwana „Sponsorem”).
 4. Okres Akcji promocyjnej – Akcja promocyjna odbędzie się w dniach od 22 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania Nagród (2940 sztuk pojemników/ boxów na żywność Tefal- nagroda dla lodówek, zmywarek i kuchenek mikrofalowych, pralek, pralko-suszarek, suszarek i szaf parowych LG Styler), w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze, z zastrzeżeniem, że zakupu Produktów w sklepach internetowych należy dokonać od godziny 00:00 dnia 22 stycznia 2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 31 grudnia 2021 roku (o zachowaniu terminu oraz kolejności decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego). W przypadku, gdy pula nagród zostanie wyczerpana, Organizator Akcji promocyjnej poinformuje o tym zdarzeniu na stronie: www.promocjelg.pl/lunchboxzaopinie i zakończy Akcję promocyjną.
 5. Akcją promocyjną objęty jest sprzęt AGD firmy LG: pralki, pralko-suszarki, suszarki, lodówki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe, szafy parowe LG Styler („Produkt”).
 6. Sprzedaż Produktów objętych Akcją promocyjną prowadzona jest w placówkach handlowych na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz sklepach internetowych, zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”. Uprawnienie do udziału w Promocji uzyskują tylko Produkty zakupione w Punktach Sprzedaży (sklepach stacjonarnych lub internetowych), prowadzących sprzedaż danego Produktu. Sklepy stacjonarne/internetowe, w których można nabyć produkty :
  AGD HOME, Avans, Electro, RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, My Center, Neonet, Neopunkt, Partner RTV AGD, SOL POL, 4 HOME & KITCHEN, 13VIP Piotr Zubrycki, Sonex Rtv Agd, Action S.A, LG Brandstore Dom mody KLIF Warszawa, LG Brandstore Magnolia Wrocław, Sferis. Sklepy online: www.agdhome.pl, www.avans.pl, electro.pl, www.euro.com.pl, www.mediaexpert.pl, www.mediamarkt.pl, www.mycenter.pl, www.neonet.pl, www.neo24.pl , neopunkt.pl, www.partneragdrtv.com.pl, www.solpol.pl, www.4homeandkitchen.com.pl, www.action.com, shop.lg.com/pl, sferis.pl, mixmedia.plportone.pl, oleole.pl, juka.pl, kakto.pl, zadowolenie.pl, proastore.pl.
 7. Opinia o Produkcie – opinia umieszczona:
  1. w serwisach Euro.com.pl, Mediamarkt.pl, Mediaexpert.pl, Neonet.pl, Neo24.pl, Ceneo.pl, Oleole.pl umieszczona w serwisie w zakładce OPINIE na karcie produktu,
  2. w serwisach Avans.pl, Sferis.pl, Nokaut.pl, Skapiec.pl lub Proastore.pl na temat Produktu,
   oraz musi spełniać następujące wymagania:
   • być sporządzona w języku polskim,
   • składa się co najmniej ze 100 znaków, nie licząc spacji,
   • nie zawiera wulgaryzmów, słów czy określeń uznawanych za obraźliwe, naruszające prawo lub dobre obyczaje,
   • dotyczyć Produktu, którego dotyczy zakładka, i jego cech.

II. Uczestnicy Akcji promocyjnej

 1. W Akcji promocyjnej może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] k.c., mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 2. Przystępując do Akcji promocyjnej przez opublikowanie opinii o Produkcie w serwisie Euro.com.pl, Mediamarkt.pl, Mediaexpert.pl, Neonet.pl, Neo24.pl, Ceneo.pl, Oleole.pl, Avans.pl, Sferis.pl, Nokaut.pl, Skapiec.pl lub Proastore.pl
  Uczestnik oświadcza, że:
  • jest wyłącznym autorem opinii,
  • wyraża zgodę na wykorzystanie opinii przez Organizatora do czynności związanych z Akcją promocyjną,
  • opublikowana przez Uczestnika opinia nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

III. Zasady Akcji promocyjnej

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i uzyskania Nagrody, o której mowa w pkt IV Regulaminu, każdy Uczestnik Akcji promocyjnej powinien:
  1. nabyć w jednym z Punktów Sprzedaży przynajmniej jeden Produkt uprawniający do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oraz zachować oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT) określający model zakupionego Produktu,
  2. zamieścić opinię o Produkcie na stronie serwisu Ceneo.pl, Euro.com.pl umieszczona w serwisie w zakładce OPINIE na karcie produktu, Mediamarkt.pl, Mediaexpert.pl, Neonet.pl, Neo24.pl, Ceneo.pl, Oleole.pl umieszczona w serwisie w zakładce OPINIE na karcie produktu, Avans.pl, Sferis.pl, Nokaut.pl, Skapiec.pl, lub Proastore.pl
  3. w terminie do dnia 7.01.2022 zarejestrować się na stronie internetowej: www.promocjelg.pl/lunchboxzaopinie/, zwaną dalej „Stroną Promocji”, umieszczając zrzut ekranu z opinią opublikowaną w serwisie oraz zdjęcie zainstalowanego Produktu, o którym mowa w pkt I. 5. Regulaminu,
 2. Rejestrując się zgodnie pkt III.1.3. powyżej oraz III.3. poniżej Uczestnik Akcji promocyjnej:
  1. podaje swoje następujące dane osobowe:
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres poczty elektronicznej,
   • numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej, korzystającego z polskich zasobów numeracji,
   • adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu wysłania paczki z Nagrodą,
  2. potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych uczestnika,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi przyznanie i odbiór Nagrody,
 3. W celu rejestracji Produktu i realizacji nagrody, uczestnik na Stronie Promocji, powinien wejść na podstronę „Zarejestruj opinię”, a następnie wybrać z listy, zaznaczyć lub wpisać model zakupionego Produktu,
  1. rodzaj i nazwę sieci sprzedaży, w której dokonano zakupu Produktu,
  2. adres sklepu, w przypadku zakupu Produktu w placówce handlowej,
  3. datę zakupu w okresie, o jakim mowa w pkt I.4
  4. cenę zakupionego Produktu,
  5. numer seryjny Produktu,
  6. zdjęcie paragonu fiskalnego albo faktury VAT potwierdzającego zakup Produktu (plik nie może przekraczać 5MB),
  7. zrzut ekranu z umieszczoną opinią w serwisie Euro.com.pl, Mediamarkt.pl, Mediaexpert.pl, Neonet.pl, Neo24.pl, Ceneo.pl, Oleole.pl, Avans.pl, Sferis.pl, Nokaut.pl, Skapiec.pl lub Proastore.pl.
  8. akceptację regulamin Akcji promocyjnej „Prezent za recenzję”,
  9. potwierdzenie zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych uczestnika w Akcji promocyjnej „Prezent za recenzję”.
 4. Poprawna rejestracja Produktu powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do odpowiedniej Nagrody, o ile pula Nagród nie została wyczerpana.
 5. Dane osobowe uczestnika Promocji w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, a także dane w postaci numeru seryjnego Produktu mają charakter unikalny. Ponowna rejestracja tego samego urządzenia z użyciem tego samego adresu poczty elektronicznej, lub ponowna rejestracja tego samego numeru seryjnego Produktu jest niedozwolona i będzie weryfikowana przez osobę koordynującą Akcję.
 6. Uczestnik Promocji może zarejestrować więcej niż jeden nabyty Produkt, każdy produkt rejestrujemy na oddzielnym zgłoszeniu.
 7. W terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Produktu przez Uczestnika, przedstawiciel Organizatora weryfikuje informacje zawarte w dokonanej rejestracji, w szczególności:
  • czy zarejestrowany towar spełnia warunki uprawniające do przyznania Nagrody.
  • czy opinia umieszczona w serwisie Euro.com.pl, Mediamarkt.pl, Mediaexpert.pl, Neonet.pl, Neo24.pl, Ceneo.pl, Oleole.pl, Avans.pl, Sferis.pl, Neo24.pl, Nokaut.pl, Skapiec.pl lub Proastore.pl spełnia wymagania określone w pkt I 7 Regulaminu.
 8. Organizator może zwrócić się do dowolnego uczestnika Promocji, który dokonał rejestracji, z prośbą o przesłanie drogą pocztową oryginału lub drogą e-mail kopii dowodu zakupu Produktu (paragonu lub faktury VAT), określającego model zakupionego Produktu. W razie nieprzedstawienia w terminie 7 dni, wymaganego zdjęcia dokumentu, zgodnie z wymienioną w e-mailu prośbą Organizatora, uczestnik Promocji traci wszelkie prawa związane z rejestracją Produktu. Prawa te uczestnik Promocji traci również w razie niemożliwości skontaktowania się z nim, z wykorzystaniem wybranych przez przedstawiciela Organizatora danych kontaktowych użytych podczas rejestracji, w tym przypadku poczty elektronicznej.
 9. Każdy uczestnik, w terminie maksymalnie 3 dni po zakończeniu weryfikacji o jakiej mowa w pkt. III.7 i 8 informowany jest w formie wiadomości e-mail o uzyskaniu prawa do Nagrody i zasadach jej wydania.

IV. Nagrody w ramach Akcji promocyjnej:

 1. Nagrodami w ramach Akcji promocyjnej są- 2940 sztuk pojemników na żywność Tefal, łącznie Nagród w całym okresie trwania Akcji promocyjnej- 2940 prezentów. Każdy Uczestnik, który spełni warunki Regulaminu otrzyma 1 prezent- Nagrodę.
 2. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 Nagrody za opinię jednego produktu umieszczoną na czterech różnych portalach, pod warunkiem, że opisuje ten sam model, co zakupiony. Przy rejestracji każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki regulaminu.
 3. Uczestnikowi Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie.
 4. Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Akcji promocyjnej, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody – nie można przenosić na inne osoby.
 5. Nagrody w Akcji promocyjnej – nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody rzeczowe.
 6. Nie ma możliwości zakupu Nagród.
 7. Pula Nagród jest ograniczona. Po wyczerpaniu ilości Nagród, Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po spełnieniu wszystkich postanowień Regulaminu.

V. Wydanie Nagród

 1. Po spełnieniu warunku o jakim mowa w Regulaminie uczestnikowi zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie jego danych, niezbędnych do przesłania Nagrody. Podanie danych przez uczestnika powoduje wysłanie wiadomości e-mail na podany przez uczestnika adres z informacją, o dokonanej rejestracji Produktu i rozpoczęciu procesu weryfikacji zgłoszenia.
 2. W terminie maksymalnie 14 dni od daty pozytywnie zakończonej weryfikacji o jakiej mowa w pkt. III.7 i 8, nie później niż do 4.02.2022 r uczestnikowi wysyłana jest Nagroda.
 3. Nagroda wysyłana jest bezpośrednio do Klienta na podany w formularzu adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt wysyłki Nagrody ponosi organizator Akcji.
 4. W razie niemożności przesłania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, traci on prawo do Nagrody.
 5. Zwrot zakupionego Produktu objętego Akcją promocyjną, zobowiązuje Uczestnika do niezwłocznego zwrócenia wartości Nagrody (30 PLN) na wskazane przez Organizatora konto bankowe.

VI. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio w Biurze Organizatora na adres wskazany w punkcie I.2 Regulaminu w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Akcji promocyjnej. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje stempel pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Akcji promocyjnej:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego reklamację,
  • powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone w formie pisemnej, zawierające dane określone w pkt VI.2 Regulaminu;
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 (siedem dni roboczych). Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego);
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Akcji promocyjnej – ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Akcji promocyjnej, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym fałszowania dowodów Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w akcji promocyjnej, dokonywania fikcyjnych Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w akcji promocyjnej, rejestrowania opinii dotyczących tego samego urządzenia, dokonywania zwrotu zakupionych produktów) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
 2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Akcji promocyjnej u promotora LG oraz w siedzibie Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

VIII. Dane osobowe uczestników

 1. Celem wydania Nagrody oraz zapewnieniem Organizatorowi możliwości rozliczenia z wydanych Nagród, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko., numer telefonu, adres email. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przyznania i wydania Nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych i przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt 1) jest Organizator. Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wydaniem Nagrody.
 5. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z administratorem.