REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
pod nazwą: „Bez alergenów”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Nazwa Akcji promocyjnej – Akcja promocyjna, zwana dalej: „Promocją”, będzie prowadzona pod nazwą: „Bez alergenów”. 
 2. Organizator Promocji – Organizatorem Promocji jest Creality Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310441, NIP: 7311986834, REGON: 100546233, z kapitałem zakładowym w wysokości 540 000,00 zł. 
 3. Sponsor Promocji – Sponsorem Promocji jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02 – 675 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072 (dalej zwana „Sponsorem”). 
 4. Okres Promocji – Promocja odbędzie się w dniach od 31 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r., z zastrzeżeniem, że: 
  1. zakupu w sklepach internetowych należy dokonać od godziny 00:00 dnia 31 maja 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 23:59:59
  2. zakupu w stacjonarnych placówkach handlowych na terenie Rzeczpospolitej Polski można dokonywać od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., z wyłączeniem niedzieli niehandlowych i dni ustawowo wolnych od pracy, w indywidualnie wyznaczonych godzinach otwarcia tychże placówek; 

z zachowaniem czasu niezbędnego na dokonanie rejestracji, który może się różnić w zależności od predyspozycji osobistych i właściwości sprzętowych uczestnika Promocji. 

 1. Promocją objęte są: 
  1. następujące modele suszarek marki LG, zwane dalej: Suszarkami:  
   • RC80V9AV3Q 
   • RC80U2AV4D 
   • RC90V9AV2Q 
   • RC90V9AV3Q 
   • RC90V9AV4Q 
   • RH90V5AV6Q 
   • RC90V9EV2Q 
   • RC90V9JV2W 
  2. wszystkie modele pralek marki LG, zwane dalej: Pralkami, przy czym warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu co najmniej Suszarki. Zakup samej Pralki nie uprawnia do udziału w Promocji; 

Suszarki i Pralki objęte Promocją na potrzeby niniejszego Regulaminu będą łącznie zwane Produktami, a każdy z osobna Produktem

 1. W przypadku dokonania w Okresie Promocji zakupu Suszarki oraz Pralki, wartość Nagrody jest większa niż w przypadku dokonania zakupu wyłącznie Suszarki. Wartość Nagród, w zależności od tego, czy zakup obejmował tylko Suszarkę, czy Suszarkę oraz Pralkę, określają tabele wskazane w pkt IV ust. 8 i 9. 
 2. Aby skorzystać z Promocji należy dokonać w Okresie Promocji zakupu Suszarki lub Suszarki i Pralki, wskazanych w pkt 5. powyżej, oraz spełnić warunki określone w Regulaminie. 
 3. Sprzedaż Produktów objętych Promocją prowadzona jest w placówkach handlowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz sklepach internetowych, zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”. Uprawnienie do udziału w Promocji uzyskują tylko Produkty zakupione w Punktach Sprzedaży (sklepach stacjonarnych lub internetowych), prowadzących sprzedaż danego Produktu:  
  1. Sklepy stacjonarne, w których można nabyć Produkty: AGD HOME, Avans, Electro, RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, My Center, Neonet, Neopunkt, Partner RTV AGD, SOL POL, 4 HOME & KITCHEN, 13VIP Piotr Zubrycki, Sonex Rtv Agd, Action S.A, LG Brandstore Dom mody KLIF Warszawa, LG Brandstore Magnolia Wrocław, Sferis.  
  2. Sklepy internetowe, w których można nabyć Produkty: www.agdhome.pl, www.avans.pl, www.electro.pl, www.euro.com.pl, www.mediaexpert.pl, www.mediamarkt.pl, www.mycenter.pl, www.neonet.pl, www.neo24.pl, www.neopunkt.pl, www.partneragdrtv.com.pl, www.solpol.pl, www.4homeandkitchen.com.pl, www.action.com, lg.com/pl, www.sferis.pl, www.mixmedia.pl, www.portone.pl, www.oleole.pl, www.juka.pl, www.kakto.pl, www.zadowolenie.pl, www.proastore.pl.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] k.c., mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski.  oraz posiadająca otwarty rachunek bankowy o polskim numerze.
 2. Zakup Produktu musi być udokumentowany dowodem zakupu, za który uważany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. 
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora lub Sponsora.  
 4. Aby skorzystać z Promocji i nabyć prawo do Nagrody, określonej w pkt IV Regulaminu, należy: 
  1. spełniać warunki uczestnictwa określone w ust. 1 powyżej; 
  2. dokonać w Okresie Promocji zakupu Suszarki lub Suszarki i Pralki, objętych Promocją; 
  3. zachować oryginał dowodu lub dowodów zakupu Produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT); 
  4. wejść na stronę internetową www.promocjelg.pl/bezalergenow zwaną dalej „Stroną Promocji”; 
  5. dokonać rejestracji zakupu każdego z Produktów na Stronie Promocji w Okresie Promocji, zgodnie z zasadami określonymi w pkt III ust. 6 Regulaminu. 
  6. Odpowiedzieć na wiadomość Organizatora zgodnie z pkt III ust. 10., podając numer rachunku bankowego o polskim numerze do przekazania Nagrody w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości.

III. Zasady Promocji

 1. W Promocji można brać udział wielokrotnie w czasie trwania Okresu Promocji.  
 2. Zakup Produktów może być udokumentowany więcej niż jednym dowodem zakupu.
 3. Tylko poprawna rejestracja zakupu Suszarki albo Suszarki i Pralki na Stronie Promocji, dokonana do dnia 14 września 2021 r. do godz. 23:59:59, wiąże się ze statusem uczestnika Promocji (zwanego dalej: Uczestnikiem) i uprawnia do Nagrody określonej w pkt. IV Regulaminu. 
 4. W przypadku ponownego udziału w Promocji, rejestracji należy dokonać oddzielnie dla każdego Produktu. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niemożność wzięcia udziału w Promocji wynika z następujących sytuacji: 
  1. zakupu Produktu dokonano zbyt późno, co uniemożliwiło dokonanie jego rejestracji na Stronie Promocji w czasie do tego przeznaczonym, wskazanym w pkt III.2. powyżej; 
  2. rejestracja została przerwana z uwagi na problemy techniczne leżące po stronie zarządzającego Stroną Promocji, w tym przeciążenie Strony Promocji; 
  3. rejestracja nie została poprawnie ukończona niezależnie od przyczyn; 
  4. rejestracja została dokonana z naruszeniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.  
 6. W celu rejestracji Produktu należy na Stronie Promocji wejść na podstronę „Zarejestruj zakup”, a następnie: 
  1. wybrać z listy, zaznaczyć lub wpisać następujące informacje: 
   • model zakupionego Produktu,  
   • rodzaj i nazwę sieci sprzedaży, w której dokonano zakupu Produktu, 
   • datę zakupu w Okresie Promocji, 
   • cenę zakupionego Produktu, 
   • numer seryjny Produktu, 
  2. podać dane osobowe niezbędne do uczestnictwa w Promocji, takie jak: 
   • imię, 
   • nazwisko, 
   • adres poczty elektronicznej, 
   • numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej, korzystającego z polskich zasobów numeracji, 
   • adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
  3. zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, 
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi przyznanie i odbiór Nagrody, 
  5. potwierdzić zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych uczestnika Promocji „Bez alergenów”. 
 7. Dane osobowe Uczestnika Promocji w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, a także dane w postaci numeru seryjnego Produktu oraz numeru dowodu zakupu mają charakter unikalny. Ponowna rejestracja z użyciem tego samego numeru seryjnego Produktu lub tego samego dowodu zakupu jest niedozwolona i będzie weryfikowana przez osobę koordynującą Promocję. 
 8. W terminie 21 dni od dnia zarejestrowania danego Produktu przez Uczestnika, przedstawiciel Organizatora weryfikuje informacje zawarte w dokonanej rejestracji, w szczególności, czy zarejestrowany Produkt (Suszarka lub Suszarka i Pralka) spełnia warunki określone w Regulaminie. 
 9. Organizator może zwrócić się do dowolnego uczestnika Promocji, który dokonał rejestracji, z prośbą o przesłanie drogą pocztową oryginału lub drogą e-mail kopii dowodu zakupu Produktu (paragonu lub faktury VAT), określającego model zakupionego Produktu. W razie nieprzedstawienia w terminie 7 dni, wymaganego zdjęcia dokumentu, zgodnie z wymienioną w e-mailu prośbą Organizatora, uczestnik Promocji traci wszelkie prawa związane z rejestracją Produktu. Prawa te uczestnik Promocji traci również w razie niemożliwości skontaktowania się z nim, z wykorzystaniem wybranych przez przedstawiciela Organizatora danych kontaktowych użytych podczas rejestracji, w tym przypadku: poczty elektronicznej. 
 10. Każdy Uczestnik, w terminie maksymalnie 3 dni po zakończeniu weryfikacji o jakiej mowa w pkt. III. ust. 8 i 9 informowany jest w formie wiadomości e-mail o uzyskaniu prawa do Nagrody i zasadach jej wydania. W celu wydania Nagrody Uczestnik zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość Organizatora w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, podając numer rachunku bankowego o polskim numerze do przekazania Nagrody.

IV. Nagroda

 1. Nagrodą w ramach Promocji jest częściowy zwrot pieniędzy za nabycie Produktów, którego wysokość uzależniona jest od: 
  • modelu Suszarki biorącej udział w Promocji,  
  • okoliczności, czy dokonano zakupu samej Suszarki, czy Suszarki i Pralki, biorących udział w Promocji. 
 2. Nagroda przekazywana jest Uczestnikom przez Organizatora w formie przelewu na polski rachunek bankowy podany przez Uczestnika w odpowiedzi na wiadomość e-mail Organizatora, o której mowa w pkt III ust. 10, wyłącznie w walucie polskiej.
 3. Przelewy Nagrody realizowane są w terminie do 90 dni od dnia zakończenia weryfikacji, o której mowa w pkt III ust. 8 i 9 Regulaminu, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 
 4. Za dzień wydania Nagrody uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.
 5. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do przeniesienia uprawnienia do Nagrody na osoby trzecie.
 6. W razie niemożności przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, traci on prawo do Nagrody.
 7. Zwrot zakupionego Produktu objętego Promocją, zobowiązuje Uczestnika do niezwłocznego zwrócenia wartości Nagrody na rachunek bankowy Organizatora, z którego Nagroda została przekazana.
 8. W przypadku, gdy zakup dotyczył wyłącznie Suszarki, zakupionej w Okresie Promocji i zarejestrowanej na Stronie Promocji w terminie do dnia 7 września 2021 r. wartość Zwrotu w powiązaniu modelem zakupionej Suszarki obrazuje poniższa tabela: 
ModelVOUCHER
RC80V9AV3Q100 zł
RC80U2AV4D100 zł
RC90V9AV2Q150 zł
RC90V9AV3Q150 zł
RC90V9AV4Q150 zł
RH90V5AV6Q150 zł
RC90V9EV2Q250 zł
RC90V9JV2W300 zł
 1. W przypadku, gdy zakup dotyczył Suszarki oraz Pralki, zakupionych w Okresie Promocji i zarejestrowanych na Stronie Promocji w terminie do dnia 7 września 2021 r. wartość zwrotu w powiązaniu modelem zakupionej Suszarki obrazuje poniższa tabela:
ModelVOUCHER
RC80V9AV3Q400 zł
RC80U2AV4D400 zł
RC90V9AV2Q500 zł
RC90V9AV3Q500 zł
RC90V9AV4Q500 zł
RH90V5AV6Q500 zł
RC90V9EV2Q550 zł
RC90V9JV2W700 zł

V. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio w Biurze Organizatora na adres wskazany w punkcie I ust. 2 Regulaminu w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Promocji. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora. 
 2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Promocji:  
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego reklamację, 
  2. powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego; 
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone w formie pisemnej, zawierające dane określone w pkt V ust. 2 Regulaminu; 
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego) lub data wysłania wiadomości email; 
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Promocji ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Promocji, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowaniu działań sprzecznych z Regulaminem (w tym fałszowania dowodów zakupu, rejestrowania tych samych Produktów, dokonywania zwrotu Produktów) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń. 
 2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Promocji w Punktach Sprzedaży promotora LG oraz w siedzibie Organizatora. 
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

VII. Dane osobowe uczestników

 1. Celem wydania Nagrody oraz zapewnienia Organizatorowi możliwości rozliczenia z wydanych Nagród, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko., numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przyznania i wydania Nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych i przetwarzanych w celu, o którym mowa w ust. 1) jest Organizator. Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wydaniem Nagrody.
 5. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z administratorem.